image23 Công ty cổ phần khoáng sản Dak Lak tiền thân là Công ty khoáng sản Đắk Lắk. (Doanh nghiệp Nhà nước) được thành lập theo Quyết định số 1912/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh DakLak. Trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh DakLak (Nay là Sở Công thương tỉnh Daklak) quản lý.Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, ngày 05 tháng 11 năm 2001 Công ty khoáng sản Daklak được phép chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 3059/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk.Sau khi cổ phần hóa, đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo trên cơ sở năng lực hiện có và cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư xây dựng qua nhiều năm.Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng SXKD, với chủ trương của lãnh đạo Công ty là thời kỳ đầu tập trung đầu tư máy móc thiết bị chế biến sản phẩm chất lượng cao mang tính chiến lược, mở rộng công tác thị trường, ổn định sản xuất đảm bảo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người lao động để yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp."